Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Đình Đào Lâm

Thôn Đầu Lâm, Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
dinhdaolam.hdg@gmail.com

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Rút quẻ

Mô tả

Đình Đào Lâm: còn có tên là Đào Tùng ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, thờ 4 viên tướng thời tiền Lý: Phạm Văn, Thái tử Mạnh, Hoàng Công Bỉnh, Vũ Công Tạo, có công đánh giặc Lương, bảo vệ đất nước ở TK VI, hy sinh ngày 20 tháng 10. Đây còn là cơ sở Cách mạng và kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đình được xây dựng vào thời hậu Lê, trùng tu vào thời Nguyễn(1809, 1930), kiểu tiền nhất hậu đinh, quy mô lớn và còn đồng bộ về kiến trúc cũng như nội thất, lưu giữ nhiều cổ vật quý.

Lễ hội hằng năm vào 20 thánh 10.

Di tích được xếp hạng năm 1992.

Những điểm lân cận

Bản đồ